Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemon squash /,lemən'skwɒ∫/  

  • (Anh)
    nước chanh