Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lemon sole /,lemən'səʊl/  

  • (động vật)
    cá bơn limăng