Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cũng lemon cheese)
    pho mát chanh (ăn với bánh mì)