Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legionary /'li:dʒənəri/  

  • Danh từ
    lính quân đoàn (cổ La Mã)
    Tính từ
    [thuộc] lính quân đoàn (cổ La Mã)