Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legalistic /li:gə'listik/  

  • Tính từ
    tuân thủ pháp luật quá mức