Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legalist /'li:gəlist/  

 • Danh từ
  người tôn trọng pháp luật, người tuân theo pháp luật
  người theo chủ nghĩa hợp pháp
  người quan liêu giấy t

  * Các từ tương tự:
  legalistic