Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legalism /'li:gəlizəm/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    sự tuân thủ pháp luật quá mức