Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legalise /'li:gəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    hợp pháp hoá
    công nhận, chứng nhận (về pháp lý)