Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hợp pháp hoá
    sự công nhận, sự chứng nhận (về pháp lý)