Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngôn ngữ đặc biệt (lóng) của luật sư