Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legal tender /,li:gl'tendə[r]/  

  • Danh từ
    tiền tệ chính thức