Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

legal proceedings /'li:glprə'sidiηz/  

  • việc kiện cáo, việc tố tụng
    kiện ai