Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-off /'left'ɔ:f/  

  • Tính từ
    không dùng được, bỏ đi