Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    cặn
    đừng có lắc chai, nếu không anh sẽ làm cặn khuấy lên đấy