Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leeriness /'liərinis/  

  • Danh từ
    tính ranh mãnh, tính láu cá