Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lectureship /'lekt∫ə∫ip/  

  • Danh từ
    chức vị trợ lý giảng dạy đại học