Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leave-breaker /'li:v'breikə/  

  • Danh từ
    người nghỉ quá hạn