Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có lỗ rò, có khe hở
    a leaky ship (roof)
    chiếc tàu có lỗ rò, mái nhà có chỗ dột