Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leakiness /'li:kinis/  

  • Danh từ
    tình trạng có lỗ rò, tình trạng có lỗ hở, tình trạng có kẽ h