Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thành viên liên minh; hội viên
    Danh từ, (quân sự)
    trại quân, doanh trại
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) trại quân đóng để bao vây