Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leaderless /'li:dəlis/  

  • Tính từ
    vô tổ chức, không có người cầm đầu
    a leaderless rabble
    đám đông vô tổ chức