Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  laze away one's time
  lãng phí thời gian
  laze [around(about)]
  đi chơi rong
  mất cả buổi chiều đi chơi rong quanh nhà