Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

layover /'leiəʊvə[r]/  

  • Danh từ
    thời gian tạm nghỉ (trong một chuyến đi dài)