Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

layaway /'leiəwei/  

  • Danh từ
    thể thức mua có đặt cọc trước