Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng ốm phải nằm giường
    sự trữ, sự để dành
    (hàng hải) sự cho nghỉ hoạt động (một chiếc tàu)