Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    (thương nghiệp) thời gian bốc dở (tàu biển)