Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lay figure /lei'figə[r]/  

  • Danh từ
    người mẫu (bằng gỗ, có chân tay cử động được, thường nghệ sĩ hay dùng làm mẫu)