Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laxative /'læksətiv/  

  • Tính từ
    nhuận tràng
    Danh từ
    thuốc nhuận tràng