Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bãi cỏ
  Danh từ
  vải batit (một thứ vải gai mịn)

  * Các từ tương tự:
  lawn tennis, lawn-sprinkler, lawnmower, lawny