Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

law-abiding /'lɔ:ə,baidiη/  

 • Tính từ
  tôn trọng luật pháp
  law-abiding citizens
  những công dân tôn trọng luật pháp

  * Các từ tương tự:
  law-abidingness