Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launderette /lɔ:də'ret/  

  • (cũng laundrette)
    hiệu giặt tự động