Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bệ phóng (tên lửa)