Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launching-ways /'lɔ:ntʃiɳweiz/  

  • Danh từ
    đường hạ thuỷ (của tàu)