Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launching-tube /'lɔ:ntʃiɳtju:b/  

  • Danh từ
    ống phóng thuỷ lôi