Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launching site /'lɔ:ntʃiɳ'sait/  

  • Danh từ
    căn cứ phóng (tên lửa...)