Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launching pad /'lɔ:nt∫iηpæd/  

  • Danh từ
    (cũng launch pad)
    bệ phóng (tên lửa…)