Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launcher /'lɔ:ntʃə/  

  • Danh từ
    người phóng, máy phóng (lựu đạn, tên lửa...)