Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

launch pad /'lɔ:ntʃiɳ'pæd/  

  • Danh từ
    bộ phóng (tên lửa...)