Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thành rào mắt cáo, thành lưới mắt cáo; có rào mắt cáo, có lưới mắt cáo