Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lattice window /lætis'windəʊ/  

  • Danh từ
    cửa sổ mắt cáo