Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latitudinarianism /'lætitju:di'neəriənizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa phóng túng