Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lateritic /lætə'ritik/  

  • Tính từ
    (thuộc) laterit, (thuộc) đá ong