Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laterite /'lætərait/  

  • Danh từ
    laterit, đá ong