Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laterality /lætə'ræliti/  

  • Danh từ
    sự dùng quen một tay
    sự phát triển hơn hẳn một bên người