Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lateral /'lætərəl/  

 • Tính từ
  [ở] bên
  lateral branches
  cành bên

  * Các từ tương tự:
  lateral thinking, laterality