Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chậm trễ, sự muộn