Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    mới đây, gần đây
    it's only lately that she's been well enough to go out
    cô ta khỏe và đi ra ngoài được cũng mới đây thôi