Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sợi dây buộc then cửa bên ngoài để nâng then lên