Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

latchkey /'læt∫ki:/  

  • Danh từ
    chìa khóa cửa ra vào nhà
    latchkey child
    (ai)
    trẻ em bị nhốt ở trong nhà một mình (bố mẹ đi làm vắng)