Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chốt cửa, then cửa
  khóa rập ngoài
  on the latch
  cài then (nhưng không khóa; nói về cửa)
  Động từ
  chốt, cài then (cửa)
  latch on [to something]
  (khẩu ngữ)
  hiểu ra
  anh ta hơi chậm nhưng cuối cùng cũng hiểu ra
  latch on to somebody
  bám theo ai
  nó luôn luôn bám theo tôi mỗi khi gắp tôi ở một buổi tiệc

  * Các từ tương tự:
  latchet, latchkey, latchstring